About
หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล

หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล คือ หอศิลป์ที่จัดแสดงนิทรรศการและดำเนินกิจกรรมทางศิลปะมาตลอดนับตั้งแต่ก่อตั้งในปี พุทธศักราช 2549 เป็นต้นมา ด้วยความตั้งใจของ ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ ที่จะเผยแพร่และเชื่อมโยงศิลปะเข้าหา ชุมชนในวงกว้างที่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงนักเรียนหรือนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะเท่านั้น โดยมุ่งเน้นถึงความหลากหลายทางความ คิด และการนำเสนอคุณค่าของงานศิลปะในทุกรูปแบบ ทั้งศิลปินที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและศิลปินรุ่นใหม่ นอกเหนือจากการ จัดแสดงนิทรรศการทางศิลปะแล้ว อาร์เดล ยังจัดกิจกรรมทางศิลปะที่เป็นประโยชน์ ทั้งในแง่ของการส่งเสริมองค์ความรู้ ต่างๆ และการแลกเปลี่ยนถ่ายเทความรู้ประสบการณ์ระหว่างกันของหอศิลป์ ศิลปิน นักวิชาการ นักเรียน นักศึกษา และ บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ ด้วยความมุ่งหวังที่จะให้เกิดแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย เช่น การ ปลูกฝังจินตนาการให้กับเด็กโดยผ่านการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นความเป็นธรรมชาติและศักยภาพที่มีอยู่ภายในของเด็ก แต่ละคน การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ทางด้านศิลปะภาพพิมพ์ให้แก่บุคคลทั่วไป การจัดสัมมนาเชิงวิชาการ เกี่ยวกับการ อนุรักษ์หรือประเด็นทางศิลปะที่น่าสนใจ การมอบทุนส่งเสริมการศึกษาให้กับนักศึกษาศิลปะในทุกๆ ปี หรือแม้กระทั่งการ มอบโอกาสในการฝึกประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริงของกระบวนการบริหารจัดการหอศิลป์ในด้านต่างๆ ให้กับ คนรุ่นใหม่ เหล่านี้เป็นต้น

หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล จึงถือเป็นผลผลิตทางศิลปะที่เติบโตขึ้นได้ด้วยการประสานร่วมมือกันระหว่างคุณค่าทางศิลปะซึ่ง ถือเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญประการแรกของการบริหารจัดการหอศิลป์ ขณะเดียวกันก็อาศัยกลไกทางธุรกิจเป็นตัวช่วยในการ ขับเคลื่อนและหล่อเลี้ยงให้หอศิลป์สามารถเป็นองค์กรที่ยั่งยืนโดยใช้ทรัพยากรมนุษย์เป็นองค์ประกอบสำคัญในการขับเคลื่อน วัฒนธรรม นอกจากนี้ การบริหารจัดการที่มีระบบและการสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กรภายใต้รูปแบบความสัมพันธ์ที่ ใกล้ชิดเสมือนครอบครัวเดียวกันนี้ ก็สามารถทำให้การทำงานร่วมกันระหว่างภัณฑารักษ์ ผู้บริหาร บุคลากรของหอศิลป์ รวมถึงศิลปินและผู้รักงานศิลปะดำเนินไปอย่างราบรื่น ทั้งนี้ก็เพื่อสานต่อคุณค่าและคุณประโยชน์แห่งศิลปะร่วมสมัยไทยให้ พัฒนาก้าวหน้าต่อไปอย่างยั่งยืน

TOP