Exhibitions
กราบ / ไหว้ / บูชา
โดย ถาวร โกอุดมวิทย์
วันที่ 04 ตุลาคม – 06 พฤศจิกายน 2559
หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล (ถนนบรมราชชนนี)

พิธีเปิด : 04 October 2016 18:30

นิทรรศการ “กราบ / ไหว้ / บูชา” นำเสนอผลงานจิตรกรรม วาดเส้น และภาพพิมพ์เทคนิคผสม โดย ถาวร โกอุดมวิทย์ ภายใต้แนวความคิดเกี่ยวกับการกราบ ไหว้ และบูชา การแสดงความเคารพนบน้อมต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันทรงคุณค่าทางจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นกิ่งไม้ ดอกไม้ ใบไม้ ก้อนหิน ภาชนะรองรับน้ำ เมล็ดข้าว หรือสิ่งละอันพันละน้อยในธรรมชาติ ซึ่งอาจมีความหมายและคุณค่าทางความรู้สึกมากมาย สำหรับผู้ที่มองเห็นและสัมผัสได้ถึงความละเอียดอ่อนงดงามแห่งชีวิต เมื่อดวงจิตได้รับรู้ถึงพุทธปรัชญาแห่งความเปลี่ยนแปลง การเกิดดับ และวิถีแห่งความหลากหลายอันเป็นปัจจัยในการดำรงโลก

เกิดเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2499 ณ กรุงเทพมหานครสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาภาพพิมพ์ จากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ถาวรเคยได้รับรางวัลจากการแสดงภาพพิมพ์นานาชาติทั่วโลกกว่า 10 รางวัล มีประสบการณ์ด้านการสอนศิลปะในสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศไทย ญี่ปุ่น แคนาดา สหรัฐอเมริกา และเคยได้รับเชิญให้เป็นผู้บรรยายพิเศษให้กับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศหลายแห่ง เช่น The University of Alberta, Department of Art and Design, Canada, The University of Connecticut Art and Art History, U.S.A., Tokyo, National University, Japan, Kyoto Seika University Kyoto, Japan, Tama Art University, Tokyo, Japan นอกจากนั้นยังได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินชั้นเยี่ยมจากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ถาวรเป็นผู้ริเริ่มโครงการสีศิลปากรประดิษฐ์, โครงการแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ และโครงการประกวดภาพถ่ายนานาชาติ เนื่องในงานวันนริศ ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ประจำภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทำหน้าที่ภัณฑารักษ์ของหอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดลและได้รับเลือกให้เป็นภัณฑารักษ์จากประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมมหกรรมศิลปะ เวนิส เบียนนาเล่ ครั้งที่ 53 ปี พ.ศ. 2552 ณ เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี ล่าสุดในปี พ.ศ. 2556 ถาวรได้จัดแสดงผลงานในนิทรรศการ “ระดับน้ำ – ระดับจิต” ซึ่งเป็นการแสดงนิทรรศการเดี่ยวครั้งที่ 32 ของเขา ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย ประเทศไทย
TOP