Exhibitions
Noir
โดย นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย มศก.
วันที่ 04 เมษายน – 23 เมษายน 2560
หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล (ถนนบรมราชชนนี)

พิธีเปิด : 04 April 2017 18:00

นิทรรศการ “Noir Art Thesis” โครงการนิทรรศการศิลปะนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

TOP