Exhibitions
กราบสักการะ
โดย ถาวร โกอุดมวิทย์
วันที่ 06 กรกฎาคม – 06 สิงหาคม 2560
หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล (ถนนบรมราชชนนี)

พิธีเปิด : 06 July 2017 18:30

นิทรรศการ “กราบสักการะ” โดย ถาวร โกอุดมวิทย์ นำเสนอผลงานจิตรกรรมภาพพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็นที่เคารพรักเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมของปวงชนชาวไทย โดยได้รับเกียรติจากศิลปินมากความสามารถ อาทิ ประทีป คชบัว สุรเดช แก้วท่าไม้ นิติกร กรัยวิเชียร และวัชระ กล้าค้าขาย มาร่วมเขียนภาพบนผืนผ้าใบเดียวกัน เพื่อแสดงให้เห็นถึงสัญลักษณ์ของความร่วมมือร่วมใจ ตลอดจนความสามัคคีของปวงชนชาวไทย ซึ่งยังคงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่าน อย่างไม่มีวันเสื่อมคลาย นอกจากนั้น ยังมีการสร้างงานจิตรกรรมที่ผสมผสานกับกระบวนการภาพพิมพ์ลงบนผืนผ้าใบ เพื่อสื่อแสดงถึงความเปลี่ยนแปลงของกาลเวลาอันล่วงพ้นจากอดีตสู่ปัจจุบัน

เกิดเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2499 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาภาพพิมพ์ จากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ถาวรเคยได้รับรางวัลจากการแสดงภาพพิมพ์นานาชาติทั่วโลกกว่า 10 รางวัล มีประสบการณ์ด้านการสอนศิลปะในสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศไทย ญี่ปุ่น แคนาดา สหรัฐอเมริกา และเคยได้รับเชิญให้เป็นผู้บรรยายพิเศษให้กับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศหลายแห่ง เขาได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินชั้นเยี่ยมจากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งภัณฑารักษ์และผู้อำนวยการหอศิลป์ร่วมสมัย อาร์เดล ตำแหน่งศาสตราจารย์ประจำภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
TOP