Exhibitions
กาลเวลา
โดย ปราการ จันทรวิชิต และ กิ่งกาญ สุนทรชื่น
วันที่ 03 เมษายน – 06 พฤษภาคม 2561
หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล (ถนนบรมราชชนนี)

พิธีเปิด : 03 April 2018 18:30

นิทรรศการ \"กาลเวลา\" นำเสนอผลงานของ ปราการ จันทรวิชิต และ กิ่งกาญ สุนทรชื่น 2 ศิลปินอาจารย์จากรั้วศิลปากร ที่มีแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานเชื่อมโยงสอดคล้องกัน โดย ปราการ จันทรวิชิต นำเสนอผลงานชุด \"ประจักษ์พยานแห่งวันหยุด\" ด้วยการสร้างสรรค์รูปร่างรูปทรงของวัตถุทั่วไปในชีวิตประจำวันให้เป็นเสมือนสัญลักษณ์แทนบันทึกทางอารมณ์ ความคิด ความรู้สึก มุมมองความสงบสุขในใจ ผ่านกระบวนการภาพพิมพ์และร่องรอยสนิม ขณะที่ กิ่งกาญ สุนทรชื่น นำเสนอผลงานชุด \"ก้าวข้ามแห่งเวลา\" ด้วยการสร้างสรรค์ผลงานวาดเส้นที่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในสัจธรรมแห่งความเปลี่ยนแปลง การตระหนักรู้ในทุกช่วงขณะแห่งธรรมชาติ ความราบเรียบผ่อนคลาย และการแสวงหาความสุขสงบในจิตใจ

TOP