Exhibitions
ดิน-โคลน
โดย ชัยรัตน์ แสงทอง
วันที่ 05 กรกฎาคม – 05 สิงหาคม 2561
หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล (ถนนบรมราชชนนี)

พิธีเปิด : 14 July 2018 17:00

นิทรรศการ ดิน – โคลน โดย ชัยรัตน์ แสงทอง นำเสนอผลงานจิตรกรรมสีอะคริลิกบนผ้าใบ ที่มีความเหมือนจริงและเต็มไปด้วยรายละเอียดอันประณีตมากมาย ภายใต้เรื่องราวเนื้อหาเกี่ยวกับวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และการประกอบอาชีพของเกษตรกรไทย ซึ่งมีความผูกพันเกี่ยวเนื่องอยู่กับการเพาะปลูก การเลี้ยงชีพด้วยสินทรัพย์ที่งอกงามจากพื้นดิน แฝงไว้ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสะท้อนให้เห็นถึงความงามอันจริงแท้ในวิถีที่เรียบง่าย สงบงามอย่างบริสุทธิ์

ชัยรัตน์ แสงทอง เกิดเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2520 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาศิลปไทย จากคณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชัยรัตน์เป็นจิตรกรที่มีทักษะการเขียนภาพเหมือนจริงได้อย่างเชี่ยวชาญ ผลงานของเขาเคยร่วมแสดงในนิทรรศการกลุ่มที่น่าสนใจหลายครั้ง เคยได้รับรางวัลจากการประกวดศิลปกรรมระดับประเทศหลายรางวัล อาทิ รางวัลยอดเยี่ยม การประกวดศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย โดยกลุ่มบริษัท ฟิลลิป มอร์ริส ประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2546 รางวัลดีเด่นระดับประชาชนทั่วไป การประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 17 รางวัลดีเด่น จากการประกวดศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต โดยบริษัทโตชิบา ครั้งที่ 14 และรางวัลช้างเผือก จากการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 1 โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
TOP