Exhibitions
HER
โดย ชลิตา ตันติวิชญ์โกศล
วันที่ 23 สิงหาคม – 23 กันยายน 2561
หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล (ถนนบรมราชชนนี)

พิธีเปิด : 23 August 2018 18:30

นิทรรศการ HER โดย ชลิตา ตันติวิชญ์โกศล นำเสนอผลงานภาพพิมพ์หิน (Lithograph) ของศิลปินหญิงสาวรุ่นใหม่จากรั้วหน้าพระลาน ภายใต้แนวความคิดเกี่ยวกับความเป็นผู้หญิง ซึ่งเป็นเพศที่มีความซับซ้อนอยู่ภายในตัวเองอย่างมาก ภาพลักษณ์ของผู้หญิงที่รักสวยรักงาม ตกแต่งประดับประดาเรือนร่างเพื่อตอบสนองความปรารถนาของตนเอง ถูกแสดงออกในรูปแบบของภาพเหมือนหญิงสาวในอิริยาบถต่าง ๆ ผสมผสานกับสัญลักษณ์ที่แฝงซ่อนความหมายและความรู้สึกมากมายไว้ภายใน

เกิด 6 เมษายน 2536

การศึกษา
2558 - ศิลปบัณฑิต (ทัศนศิลป์) คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2554 - คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

นิทรรศการกลุ่ม
2560 - ร่วมแสดง “การประกวดศิลปกรรมรุ่นเยาว์ ครัง้ ที่ 33” ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สนามจันทร์ จ.นครปฐม
2560 - ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยเซียชีน ณ ประเทศโปแลนด์
2559 - ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยลอดซ์ ครัง้ ที่ 1 ณ ประเทศโปแลนด์
2558 - ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยกวนลนั ครัง้ ที่ 5 ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะกวนลัน ประเทศจีน
- ร่วมแสดง “การประกวดศิลปกรรมรุ่นเยาว์ ครัง้ ที่ 32” ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สนามจันทร์ จ.นครปฐม
2557 - ร่วมแสดง “การประกวดศิลปกรรมรุ่นเยาว์ ครัง้ ที่ 31” ณ หอศิลป์ ราชดาเนิน กรุงเทพมหานคร
- ร่วมแสดงนิทรรศการ “Print in Angkor Wat 2014” โครงการศึกษาประวัติศาสตร์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อการสร้างสรรค์ศิลปะภาพพิมพ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 48 ปี ของภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ร่วมแสดงนิทรรศการ “ศิลปะในกล่อง” ภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับมหาวิทยาลัยไอจิ ณ ประเทศญี่ปุ่น
2556 - ร่วมแสดงนิทรรศการ “ภาพพิมพ์ชิน้ เล็กที่ยิ่งใหญ่” ภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เกียรติประวัติ
2560 - ได้รับรางวัลดีเด่น สาขา 2 มิติ โครงการรางวัลยุวศิลปินไทย 2560 โดย มูลนิธิเอสซีจี ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลปเจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร
2560 - ได้รับการเสนอชื่อชิงรางวัล นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยโคชิ ครัง้ ที่ 10 ณ ประเทศญี่ปุ่น
- ได้รับการเสนอชื่อชิงรางวัล นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยเซียชีน ณ ประเทศโปแลนด์
2559 - รางวัลสนับสนุน “การประกวดศิลปกรรมรุ่นเยาว์ ครัง้ ที่ 33” ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรวังท่าพระ กรุงเทพมหานคร
TOP