Exhibitions
ลุกยัง
โดย ภาควิชาภาพพิมพ์
วันที่ 24 พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 2559
หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล (ถนนบรมราชชนนี)

นิทรรศการศิลปนิพนธ์ ปีการศึกษา 2558 โดย นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ (ภาควิชาภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร

TOP