Exhibitions
ณ ขณะหนึ่ง
โดย ชัชวาลย์ วรรณโพธิ์
วันที่ 08 ธันวาคม – 14 มกราคม 2560
อาร์เดลเธิร์ดเพลส แกลเลอรี (ทองหล่อซอย 10)

พิธีเปิด : 19 December 2016 18:30

นิทรรศการ “ณ ขณะหนึ่ง” นำเสนอผลงานจิตรกรรมและผลงานภาพพิมพ์ ภายใต้แนวความคิดเกี่ยวกับการหวนระลึกถึงความทรงจำและความประทับใจในอดีต ผ่านมุมมองของแสงเงาและรูปทรงที่ก่อร่างขึ้นจากการก้าวล่วงของกาลเวลา ท่ามกลางร่มเงาแมกไม้พฤกษา ดอกไม้ จอกแหน ผืนน้ำ แผ่นฟ้า อิฐหิน สะท้อนเหลื่อมเงาของช่วงเวลาที่พ้นผ่านไปในสถานที่แห่งความทรงจำ และสื่อแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกขณะที่ศิลปินได้หวนรำลึกนึกถึงการคงอยู่ของตนเองในสถานที่หนึ่ง เวลาหนึ่ง เพียงขณะหนึ่ง

ชัชวาลย์ วรรณโพธิ์ เกิดเมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2520 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภาพพิมพ์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชัชวาลย์มีผลงานภาพพิมพ์เข้าร่วมแสดงนิทรรศการการประกวดศิลปกรรมระดับประเทศและระดับนานาชาติหลายครั้ง เคยได้รับรางวัลจากการประกวดที่น่าสนใจหลายรายการ อาทิ รางวัลสนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทย จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 52 และ 55 รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทภาพพิมพ์ จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 54 56 และ 57 รางวัลยอดเยี่ยมจากการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 27 และรางวัลช้างเผือก จากการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 2 โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ฯลฯ
TOP